Newsletter

Zapisz się do newslettera żeby być na bieżąco z naszą ofertą.

Regulamin Hotelu Velvet***


 1. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie rejestracyjnej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
  Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu soobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 3. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 4. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 5. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
  Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże obiektu. Obiektu uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 8. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.
 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
 11. Przez cały czas pobytu w Hotelu Velvet dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 12. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23.00 do 6.00 dnia następnego.
 13. Na terenie Hotelu, w tym - w pokojach , zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Gość palący w pokoju wyraża zgodę na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 1000 złotych.
 14. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu Velvet mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 15. Na terenie częsci ogólnej hotelu i restauracji obowiązuje całkowity zakaz spożywania żywności i napojów zakupionych poza ich obszarem. 
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach  i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zatrzaśnięte.
 19. Odpowiedzialność Hotelu Velvet z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu  regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 20. Hotel Velvet świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel Velvet przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 22. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opusz- czenia terenu Hotelu Velvet.
 23. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.
 24. Hotel przyjmuje zwierzęta domowe. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do uzyskania zgody na pobyt w Hotelu, która wydaje Recepcja  przy dokonaniu rezerwacji. Hotel w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne). Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia i okazać ją na prośbę personelu. Zwierzęta powinny być wyprowadzone pod opieką i nadzorem właściciela. Psy powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu hotelu. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela. Prosimy o kontakt z Recepcją w celu ustalenia godzin sprzątania. Koszt pobytu zwierzęcia określony jest w cenniku usług hotelowych i wynosi 80 zł zwierzę/doba.
 25. Hotel jest całodobowo monitorowany. 

Oferty specjalne
Andrzejki w stylu PRL!
Cena od 240 PLN Zobacz ofertę
Oferta biznesowa
Cena od 299 PLN Zobacz ofertę
Sezon komunijny 2024
Cena od 160 PLN Zobacz ofertę